#IKKOMINVERZET

 

Open brief aan Geert Wilders (open letter to Geert Wilders English below Dutch)

Geert, Geert, Geert…..

Ik heb het eigenlijk met je te doen. Ettertje, galbakje, muggenziftertje, van me. Gaat alles goed met je? Misschien een aspirientje nodig? Misschien iets sterkers? Te veel paddo’s genomen zodat je nog altijd hallucineert? Waren de kikkers lekker om te likken?

Wat is er misgegaan? Te veel gepest geweest? Of te weinig slachtoffers gevonden en nu lekker verder aan het snoeien?

Wat is er toch aan de hand? Waar wil je tegen in verzet komen? Leg mij dat nou eens uit want ik snap het echt niet!

Denk je nou echt dat er miljoenen mensen, uit Islamitische landen, timmermannen, brandweerlieden, agenten, leraren, tandartsen, bewakers, accountants, managers, winkelpersoneel, horecamedewerkers, koks, monteurs, boeren, studenten, en buschauffeurs, die hun eigen leven leiden, in de ochtend hun kop koffie drinken voor ze naar hun werk gaan, die een relatief goed leven hebben, opeens hun ogen op Europa, of in dit geval, Nederland gericht hebben? Dat die mensen het idee krijgen om zomaar hun leven op te geven en massaal hier heen te komen? Mensen die toevallig moslim zijn omdat ze toevallig daar geboren zijn, dat zij, alle 1.6 miljard, sympathiseren met geweld en gewelddadig naar Nederland komen om hier in woord en actie ons leven ‘zuur’ te maken?

Denk je nou echt dat er een vooropgezet plan is voor een massamigratie? Een plan waarin iedereen massaal hier komt om onze geesten te vertroebelen, te infecteren met geweld en een cultuuromslag willen maken? Een vooropgezet plan waarin onze vrouwen gesluierd moeten lopen? Een vooropgezet plan waarin wij onze mening niet meer kunnen uiten? Een vooropgezet plan zodat wij onder een dictatuur moeten gaan leven? Een vooropgezet plan waarin wij onze kerken moeten sluiten en dat er alleen nog maar moskeeën zijn die handen afhakken, genitale mutilaties uitvoeren, eerwraak steunen, en shariawetten opleggen?

Als deze fictie werkelijkheid zou zijn, ja, dan zou je wel eens een punt kunnen hebben…. Maar! Dit waanbeeld, zo’n oorlog, deze verbeelding, bestaat helemaal niet!

Voor jou kennelijk wel, kan ik me ook wel voorstellen, ergens. ’s Morgens uit bed komen, TV aan, twitter kanalen vol haat, kranten vol tegenspoed, al een waanidee hebben dat hiermee versterkt wordt. Alleen maar met een kleine groep mensen praten die jou napraten zonder zelf na te denken, zo genoemde ‘volgers’ hebben die zich tegen de huidige politiek keren en zich de consequenties van jouw nachtmerrie niet kunnen overzien. Dan naar buiten gaan, gelijk 5 beveiligers om je heen want, oh Nederland is zo gevaarlijk, in een gepantserde auto naar Den Haag, of waar je dan ook maar heen gaat, en maar bang uit je ogen kijken. Angst, ja, je bent bang, je schijt zeven kleuren schijt! Ik zag je een keer uit een shell lopen, terug je auto in, keek me aan en was al op je hoede. Stumpert.

#ikkominverzet want jij leeft in fictie, in een illusie, in een waanbeeld, een nachtmerrie, of op een hele andere planeet, joh, mafkees! Het midden oosten wordt platgebombardeerd! Er staat bijna geen steen meer op de andere! Er zijn geen scholen meer, geen banken, cafés, kantoren, winkels, garages, boerderijen, musea, en ziekenhuizen! De realiteit is dat er tig aantal landen bommen gooien op een gebied gelijk aan de BENELUX, de zelf uitgeroepen IS is zelfs kleiner dan Nederland! En daar ben ik het niet mee eens!

Ik ben het er niet mee eens dat alles verwoest is wat ze ooit liefhadden, ik ben het er niet mee eens dat wij ze vermoorden, ik ben het er niet mee eens dat wij het met onze politiek eens zijn dat kinderlichamen uiteen spatten met een €50.000 ‘precisiebom’. Ik ben het er niet mee eens dat miljoenen slachtoffers moeten rennen voor hun leven, ik ben het er niet mee eens dat ze leven in kampen waar de cholera uit kan breken, ik ben het er niet mee eens dat ze zich genoodzaakt voelen om gesmokkeld te worden, ik ben het er niet mee eens dat er duizenden en duizenden MENSEN verdrinken in zee die wij ophemelen en als vakantieoord gebruiken.

Ik ben het er helemaal niet mee eens dat er figuren zoals jij rondlopen en überhaupt het in de botte kop halen dat dit islamisering is! Ik ben het er helemaal niet mee eens dat jij (indirect) tot geweld oproept om het deze zeer kwetsbare groep nog moeilijker te maken. Ik ben het er helemaal niet mee eens dat jij onze eigen foute politieke keuzes op vluchtelingen afschuift. Ik ben het er helemaal niet mee eens dat jij niet opkomt voor kwetsbare jongeren in onze eigen samenleving! Jij, met jouw gedrag, met jou uitspraken radicaliseert onze jongeren die vatbaar zijn voor angst, niet wetende wat hun plaats in onze gemeenschap is, die gediscrimineerd worden op basis van eigenschappen waar ze helemaal niets aan kunnen doen! Een schop onder je reet kan je krijgen, flikker toch op man! Ventje, nietsnut, ga wat nuttigs doen! Imbeciel! Vindt je het gek dat Nederland verhardt?

De woningnood, het scheefwonen, de verslechtering van de zorg, onderwijs, en de honderdduizenden werklozen is niet de schuld van de vluchtelingen, of het midden oosten en al helemaal niet van de Islam! Daar hebben ze nooit wat mee te maken gehad! Jij hebt lang genoeg in de politiek gezeten om daar wat aan te doen. Om die kwetsbare groepen bij te staan, om voor meer werk te zorgen, betere zorg, beter onderwijs, betere sociale voorzieningen, meer huizen, betaalbare huizen, maar wat doe jij? Flyeren tegen een ACZ, oproepen voor minder, ja, dat doe jij! Een Christelijk-Joods minder.

Je bent een koloniaal, een facist, een Trump, en iemand met een Hitlerideologie, iemand die anderen als tweederangs mensen neerzet, groepen mensen als minderwaardig zien, mensen waar een hek voor neergezet moet worden, die bepaalde vrijheden niet hebben, die “gevaarlijk” zijn, mensen voor wie ‘volk en vaderland’ tegen beschermt moet worden.

#ikkominverzet

Ik, samen met een heel veel mensen die met mij zijn, willen een open, tolerante, saamhorige samenleving. Een samenleving waar op een of andere manier een plaats voor iedereen is, met respect, eer, trots en zekerheid. Een samenleving die kijkt naar alles wat ons bindt in plaats van scheidt. Een samenleving waar geen illusie is, geen haat en geen angst voor onze buurman. Een samenleving die (tijdelijke) zorg biedt aan onze vluchtelingen zodat wij ze, met vallen en opstaan, de oorlog uit hun hoofd kunnen halen en wanneer het weer veilig is, ze stimuleren om Syrië, Irak, en alle andere landen, weer op te bouwen tot mooie en welvarende landen zodat wij als samenleving trots kunnen zijn hoe wij een voorbeeld waren in hun machteloosheid. Dat is geen makkelijke opgave maar het kan wanneer wij dat zo willen.

Geert. Alsjeblieft, vertel het me, wat is nou het grote probleem?

 

Daniel Arendzen.

 

 

#Iamresisting

Geert, Geert, Geert…

Actually, I am sorry for you. My little pathetic, miserable, whiner. Are you all right? Maybe you need an aspirin? Maybe something stronger? Maybe too many mushrooms when you were younger and still hallucinating? Was it nice to lick the frogs?

What went wrong? Bullied too much? Or, didn’t you find enough victims and are steadily continuing?

What is happening? What do you want to resist? Please explain as I simple don’t understand!

Do you really think that there are millions of people, from Islamic countries, like, carpenters, firefighters, cops, teachers, dentists, guards, accountants, managers, shop assistances, bar tenders, cooks, mechanics, farmers, students and bus drivers, who are living their own lives, who drink their cup of coffee in the morning before going to work, who have a relative good life, just lay their eyes on Europe, or in this case the Netherlands? That these people just get the idea of abandoning everything and come here as a tsunami? People who coincidentally are Muslim because they happen to be born there, that they, all 1.6 billion, sympathize with violence and violently marching here to make our lives, through words and deeds, miserable?

Do you really think that there is a pre-made plan for a mass-migration? A plan in which everyone bounces in here to trouble our minds, to infect us with violence and to transform our culture into something else? A pre-made plan wherein our women are forced to be veiled? A pre-made plan where we cannot express our opinion? A pre-made plan so we have to live in dictatorship? A pre-made plan in which we have to close our churches and that there only will be mosques that cuts off hands, perform genital mutilation, support honor-killings and apply the sharia laws to us all?

If this fiction would be reality, yes, then you might have a point… But! This illusion, such a war, this imagination, doesn’t exist!

Apparently, for you it does. Somewhere I can imagine it: Getting out of bed in the morning, switching on the TV, twitter with channels stuffed with hate, newspapers full with adversity, and already have an illusion which is strengthened by all of this. You only talk to a small group of people who ‘parrot’ you without thinking for themselves, having so-called ‘followers’ who simply are against the present government without having a clue about the consequences of your nightmare. Then going outside, having 5 guards around your neck as the Netherlands is oh so dangerous. In an armored car to parliament, or wherever you are going whilst having fear beaming out of your eyes. Fear, yes, you are scared! You shit all the colors of the rainbow out of fear! Once I saw you walking out of the petrol station, back in your car, looking suspiciously at me. Freak.

#Iamresisting because you are living in fiction, in an illusion, a nightmare, or simply on another planet, you fool! The middle east is bombed! Nearly no stone is on top of the other, if there are stones left! There are no more schools, no banks, no cafes, no offices, no shops, mechanics, farms, museums, nor hospitals! The reality is that a number of countries is bombing an area which is smaller than half of the UK! The self-proclaimed IS is smaller than the state of Massachusetts! And that I resist!

I don’t agree that everything they once loved is destructed, I don’t agree that we murder them, I don’t agree that we agree with our politicians allowing splatting children’s bodies with a €50k ‘precision bomb’. I don’t agree that millions of victims have to run for their lives, I don’t agree them living in shabby camps where there can be a cholera-outbreak any minute. I don’t agree to see themselves forced to be smuggled, I don’t agree that thousands and thousands of PEOPLE drown in an ocean dear to us being it a favorite holiday destination.

I completely disagree that there are people like you who stupidly get it in their minds to call this Islamization! I completely disagree that you (indirectly) call for violence to make it extra tough for these already vulnerable group of people. I completely disagree that you push our own political wrongdoings of the past on the present refugees! I completely disagree that you don’t support our own vulnerable youth! You, with your behavior, with your one-liners radicalize youngsters who live in fear in our own society, who are being discriminated on characteristics they cannot choose! A kick under your ass you can get! Fuck off! Go and do something useful, loser, imbecilic nutcase! No wonder our society is hardening!

The housing problem, the breakdown of healthcare, education, and the hundreds of thousands of jobless is not the blame of the refugees, or the middle east, and absolutely not of the Islam! They never ever had anything to do with that! You have been long enough in the parliament to do something about it. To take care of the vulnerable, creating more jobs, better healthcare, education, social programs, more homes, affordable houses, but what are you doing? Giving away flyers against a new asylum center, a call for less Islam, yes, that’s what you’re doing! A Christian-Jew less of everything.

You are a colonialist, a fascist, a Trump, someone with a Hitler-ideology. Someone who sees other people as second rang civilians, less worthy, people who must be fenced, who have limited freedom, who are “dangerous”, people who “people and country” has to be protected from.

#Iamresisting

I, together with many others, want to have an open, tolerant, and cohere society. A society where there is a place, one way or the other, for everyone, with respect, dignity, pride and security. A society who looks what binds us together instead of what separates us from the other. A society where there is no illusion, no hate, and no fear for our neighbor. A society that offers (temporary) care for our refugees, so we, learning by doing, can get war out of their heads. So then can go back when it is safe, stimulate them to rebuild Syria, Iraq, and all other countries, to beautiful prosperous countries. Then our society can be proud to have been an example in their present struggle. This is not an easy task but it can be done if we decide so.

Geert, please, tell me, what is the big problem?

 

Daniel Arendzen.

3 Replies to “#IKKOMINVERZET”

  1. Lachwekkende brief.Op het eind schrijf je dit:Ik, samen met een heel veel mensen die met mij zijn, willen een open, tolerante, saamhorige samenleving. Een samenleving waar op een of andere manier een plaats voor iedereen is, met respect, eer, trots en zekerheid
    –Maar je begint de brief met schelden……Tja das niet echt sterk van je.

    En dan eindig je ook nog met een vraag aan….En dan heb ik eerlijk gezegd de eerste 5 zinnen (vanwege het schelden dan denk ik dat kan niks worden)gelezen en de laatste colom..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s